uživatel : unknown 22.6.2024 23:44:39
 
přihl. jméno :
heslo :

148512
 

Nové verze 2.3/16 (duben 2014)

Vypínací a zapínací logika pro model FvE (PMGC) je rozšírena o napěťové relé. Nyní model FvE umožňuje vypínat FvE nejen při odchylkách frekvence, ale při při odchylkách napětí a simulovat tak činnsot frekvenčních a napě´tových ochran. Po návratu frekvence a napětí do zadaných mezí se model FvE znovu zapne a najíždí na dosytupný výkon trendem. Verze 2.3/16 umožňuje modelovat transfromátory s regualcí fáze včetně autoamtického přepínání odboček. pro použití distribučních sosustavách byl doplněny nové modely autoamtik opětného zapnutí a synchronizovnaného spínání. Dalším doplněním je model rozdílové ochrany přípojnic. Nové verze je možno po zaregistrování stáhnout z menu Downloads.

Změny veverzi 2.3/16

Nové verze 2.3/14-15

V těchto verzích byl implementován nový model kompenzačních prostredků, které mohou být ve výchozím stavu zapnuty nebo vypnuty a postupně vypínány nebo zapínány zásahem SHNT. Inovovaný model statické zátěže umožňuje simulovat průběh denního diagramu zatížení pro dlouhodobou dynamiku ES. Model generátoru s permannetními magnety a plnovýkonovým měničem (PMGC) umožňuje regualci na konstatní úciník. Bloky jejichž typové parametry přídavných automatik turbíny se mohou automaticky přepínat do proporcionální regualce otáček (simulace regualáotru ostrovního provozu (bez potreby zásahu ISLN). U modelu větrné turbíny WIND je možno zadat proměnnou rychlost větru v závislosti na denní době T. Nový model FPFC umožňuje modelovat fotovoltaickou elektrárnu včetně závislosti jejícho výkonu na průběhu intenzity slunečního záření. Model vývodu je rozšířen i o vedení vn a distribuční trafa 110 kV/VN. Je implementován nový model frekvenční ochrany. Na rozdíl od stávajícího modelu čtyřstupňového frekvenčního odlehčování zátěže,(které působí na odebíraný výkon v uzlu) vypíná zadané vedení. Tím je na úrovni distribuční soustavy věrněji modelovaáno frekvenční odlehčování. Je vypínána nejen zátěž , ale i případné zdroje vyvedené do uzlů napáječe,

Změny veverzi 2.3/14 a 15

Nová verze 2.3/13

V souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows XP a přechodem na WINDOWS 7 byl ukončen po více než 20 letech vývoj verze pro DOS a nadále se dodoává jen verze pro WINDOWS. Tato verze přebrala starou dosovskou grafiku, takže i nadále je možno sledovat průběh přechodných dějů na odispeji během simualčního výpočtu. Kromě toho je v nové verzi 2.3/13 implementovaná nový model tzv. vývodu sdružuje do jednoho objektu tzv. univerzální model distanční a nadproudové ochrany a synchronizační zařízení. Do modelu bloku je integrováno 8 ochran, takže je není nutno simulovat pomocí autoamtik.

Změny v nové verzi 2.3/13

Změny implementované ve verzi 2.2/12 (uvolněna v 2.čtvrtletí 2010)

Byly zdokonaleny modely větrných elektráren a to jak model WIND (proměnné otáčky a proměnná rychlost větru), tak oba modely generátorů: DFIG (dvojitě napájený asynchronní generátor) a PMGC (syanchronní generátor s permannetními magnety a plnovýkonovým frekvenčním měničem). Rovněž byl zaveden nový objekt ARN -automatická regulace napětí v pilotním uzlu, do které jsou zapojeny zadané regulační bloky. Podrobnosti jsou v přiloženém dokumentu. Nové vlastnosti jsou prezentovány na řadě nových případů v projektu WIND_TURB. Rovněž je připravováno Setkání uživatelů programu MODES (ČVUT FEL předběžně 20.9.2010).

Změny v nové verzi 2.2/12

Implementace dynamického modelu ES (DMES) do dispečerského tréningového simulátoru (DTS)

Výpočetní jádro MODESu je integrováno v DTS, který byl v listopadu předán do užívání na ČEPS, a.s. DTS slouží pro výcvik dispečerů a DMES je jeho důležitou součástí, která umožňuje simulovat realistickou odezvu ES. Postup implementace je publikován na konferencích.

Účast v mezinárodním projektu EWIS "European Wind Integration Study")

Druhá fáze projektu nyní končí. Výsledné zprávy a studie budou publikovány v únoru 2010. Výpočty dynamické stability s verifikací modelů jsou dostupné již nyní na www.wind-integration.eu v menu Download -Wind Turbine Model Validation Report. Zpráva analyzuje dynamické chování větrných elektráren pomocí různých síťových simulátorů - vedle MODESu jsou použity programy Netomac, PowerFactory a PSS-E. Snímek ukazuje členy pracovní skupiny WG3, která se zabývala technickými analýzami soustavy. Podle tržních scénářů (výsledků simulačních vypočtů na modelu trhu) byly vybrány stavy, které nepříznivě ovlivňují provoz sítí (vysoká výroba ve VTE spojená s velkými přenosy výkonů ze severu na jih). Tyto stavy byly analyzovány jak z hlediska ustálených stavů (výpočty chodů sítě a kontingenční analýza), tak z hlediska dynamické stability (odolnost při poruchách v síti typu zkratů).Tradiční setkání uživatelů programu MODES 2007

Proběhlo v termínu 19.2.2007. Účastníci byly seznámení s inovacemi v nové verzi 2.2/11 programu MODES (inovované modely GASA, alternativní modelu regulátoru buzení a systémového stabilizátoru, třívstupový externí regulátor). Velká pozornost je věnována verifikaci modelu porovnáním simulovaných časových průběhů s měřením (viz také Publikace).

Program setkání

Tradiční setkání uživatelů programu MODES 2006

Proběhlo v termínu 3.2.2006. Hlavní náplní bude seznámení s inovacemi v nové verzi 2.2/10 programu MODES (WIND -model větrné turbíny se závislostí na rychlosti větru i natáčení lopatek ,PMGC - synchronní generátor s permanentními magnety a stejnosměrnou spojkou , automatické přepínání odobček pro trojvinuťový transformátor, model paroplynového cyklu se zdokonaleným modelem plynové turbíny GASA). Rovněž budou zodpovídány dotazy a diskutovány náměty uživatelů.

Program setkání

Změny implementované ve verzi 2.2/9 (uvolněn v 3.čtvrtletí 2005)

Knihovna modelů programu MODES byla rozšírena o další modely v souvislosti se zdokonalením modelování větrných turbín (model asynchronního generátoru s vinutým rotorem napájeným z frekvenčního měniče DFIG a model větrné turbíny při proměnné rychlosti větru WINS). Je zavedn nový objekt sítě UPFC ("Unified Power Flow Controller"). Jsou zdokonaleny Editory modelů bloků a chodů sítě.

Změny implementované ve verzi 2.2/8

Knihovna modelu programu MODES je rozšírena o asynchronní generátor pohánený vetrnou turbínou. Editor modelů v uživatelském rozhraní MODMAN je doplněn o popis jednotlivých parametrů. Parametry vybraného bloku se mohou editovat i v jednořádkové tabulce pod blokovým schématem modelu. Pribyly další nástroje pro výpočet parametrů modelu asynchronních motoru PARAMAS a transformaci dat chodů sítě mezi formáty MODES, PSS/E a UCTE. Nepodařil se čtvrtý pokus o integraci grafického editoru.

1.Pravděpodobnostní přístup k vyhodnocování regulačních schopností soustavy

Tradiční přístup k vyhodnocení regulačních schopností elektrizačních soustav CENTREL (dané tzv. Katalogem opatření pro připojení soustav MVM, ČEZ, SEP a PSE k UCPTE) v oblasti činného výkonu je založeno na porovnání skutečných hodnot okamžité odchylky předávaného výkonu dP a hodinové odchylky předávané energie dE s dovolenými hodnotami definovanými v Katalogu (dPdov=100 MW pro nenarušený provoz a dEdov=20MWh/hod). Tento statický přístup nebere v úvahu dynamický a stochastický charakter regulační odchylky (tzv. ACE – Area Control Error).

Alternativní metodou k vyhodnocení regulačních schopností je pravděpodobnostní přístup. Je založen na statistickém vyhodnocení vzorků dP během vyhodnocovacího období (např. den). Vzorky dP se vytřídí podle velikosti odchylku a vznikne histogram. Z histogramu se sestrojí kumulativní frekvenční funkce a z ní již pravděpodobnost, že regulační odchylka nepřesáhne danou hodnotu. Místo deterministického kritéria nepřekročení regulační odchylky dPdov se stanoví pravděpodobnost nepřekroční této meze.

Program MODES umožňuje sestavení jednobodového modelu sítě, který je vhodný pro účelu např. denní přípravy provozu. Do jednoho uzlu sítě jsou připojeny jednotlivé zdroje (pracující v základním zatížení a zapojené do sekundární regulace frekvence, vodní elektrárny zapojené do pokrývání špiček a rychle startující vodní a plynové turbíny), zatížení (proměnné podle denního diagramu) a zdroj nekonečného výkonu (simulující propojené soustavy a udržující konstantní frekvenci). Výpočet umožňuje simulaci projetí daného tvaru denního diagramu zatížení s danou skladbou zdrojů a definovanou velikostí sekundární regulační zálohy (rozdělené na jednotlivé regulační bloky). Před skončením výpočtu program sestrojí průběh kumulativní frekvenční funkce, která má charakter pravděpodobnosti. Pro konkrétní tvar denního diagramu zatížení, skladbu regulačních zdrojů (pro jednotlivé zdroje se respektuje jejich regulační rozsah i dynamické vlastnosti) se tak může řadou výpočtů získat závislost kumulativní frekvenční funkce na velikosti sekundární regulační zálohy.

2.Programy MODES (dynamická simulace) a UST (chody sítě) jako DLL

Pro účely využití v Editoru chodů (UST pro výpočet ustáleného chodu sítě a MODES pro inicializaci dynamických modelů) byly oba programy upraveny do formy dynamicky linkovaných knihoven (Dynamic Linking Library – DLL). Tato úprava zjednoduší práci uživatele při ladění chodů sítě a následné inicializaci dynamiky v prostředí Editoru chodů, neboť odpadají dvě tlačítka, které se musely stisknout po ukončení výkonných (EXE) programů pro to, aby se zaktualizovaly výsledky chodu sítě a zobrazily překročení mezí dynamických modelů. To je nyní provedeno automaticky, čímž se celý proces urychlí a zjednoduší.

Vedlejším efektem vytvoření DLL je to, že uživatel může používat obě nové formy ve svých aplikacích pro WINDOWS, které umožňují volání externích DLL. Podmínkou je také dodržení počtu a charakteru parametrů volaných funkcí, které jsou následující:

UST.DLL
jméno funkce návratová hodnota účel parametry
iChod(Integer)  1 pro bezchybné výpočet
-1. chyba alokace napěť. hladin
-2. chyba alokace počtu uzlů
-3. chyba vstupních dat
-4. chyba alokace Jacob.matice
-5. chyba alokace fakt. Jacobiánu
-6. chyba dealokace matic
-7. chyba dealokace par.výpočtu
-8. divergence výpočtu
výpočet chodu sítě metohou Newton Rapshon, používá se v editoru chodů Input(Integer)
nObjects(Integer) počet objektů vrací počet objektů v závislosti na parametru "kod" "kod"
1. počet uzlů
2. počet oblastí
3. počet profilů
4. počet vedení
5. počet traf
6. počet trojvin.traf
Voltage(Real) napětí v uzlu v kV určí efektivní hodnotu
sduženého napětí v uzlu
pořadové číslo uzlu (Integer)

Uživatel může otestovat jednotlivé funkce pomocí testovací aplikace TestUST.XLS, kterou lze spustit z pracovního adresáře MODESu. V následujícím výpisu je uveden kód pro obsluhu aplikace včetně definice vstupních bodů dynamicky linkované knihovny UST.DLL pomocí příkazu Declare (typy proměnné Integer odpovídá v jazyce Visual Basic typ LONG a proměnné typy Real typ SINGLE):

Private Declare Function Voltage Lib "ust.dll" Alias "_VOLTAGE@4" (Index As Long) As Single
Private Declare Function nObjects Lib "ust.dll" Alias "_NOBJECTS@4" (Index As Long) As Long
Private Declare Function iChod Lib "ust.dll" Alias "_ICHOD@4" (Index As Long) As Long

Private Sub cmdInit_Click()
Dim Rezim As Long, Nu As Long, iRow As Long
Columns("A:B").Select: Selection.ClearContents   'vycisti prvni dva sloupce
Cells(1, 1).Value = "NodeNumber": Cells(1, 2).Value = "Voltage [kV]" 'hlavicky
Rezim = iChod(1)          'vypocita chod site
Cells(1, 8).Value = "Chod>" & Rezim     'vypise navratovy kod
 If Rezim = 1 Then             'Chod spocitan bezchybne
 Nu = nObjects(1)             'Zjisti pocet uzlu
  For iRow = 1 To Nu
  Cells(iRow + 1, 1).Value = iRow     'Vypise poradove cislo do 1.sloupce
  Cells(iRow + 1, 2).Value = Voltage(iRow)'Vypise napeti v uzlu
  Next iRow
 End If
End Sub
MODES.DLL
jméno funkce návratová hodnota účel parametry
Inicializace(Integer) 0 pro bezchybné výpočet
-1 chyba vstupních dat
Inicializuje dynamické modelypoužívá se v Editoru chodů -
Prolog(Integer 0 pro bezchybné výpočet
-1 chyba vstupních dat
-2 chyba při alokací matice sítě
Inicializuje dynamické modelyPočítá stav pro t=0Zapisuje výchozí stav Koncový čas (Real)Interval vzorkování (Real)Počet uzlů (Integer)Způsob inicializace (Integer)
Simulace(Integer 0 pro bezchybné výpočet
-2 chyba při alokací matice sítě
-3 chyba při čtení stavu
-4 chyba během výpočtu
Dopočítá stav do času T čas T (Real)
Epilog(Integer) 0 pro bezchybné výpočet Ukončí výpočet -
NodeNumber(Integer) Uživatelské číslu uzlu Určí číslo uzlu definované v tabulce uzlů Pořadové číslo Uzlu (Integer)
Voltage(Real) Napětí v uzlu v kV Určí efektivní hodnotu sdruženého napětí v uzlu Pořadové číslo Uzlu (Integer)

Poslední dvě funkce slouží pro komunikaci mezi klientskou aplikací (která volá jednotlivé funkce MODESu) a dynamickým modelem (který slouží jako server).

Uživatel může otestovat jednotlivé funkce pomocí testovací aplikace Test.XLS, kterou lze spustit z pracovního adresáře MODESu. V následujícím výpisu je uveden kód pro obsluhu aplikace včetně definice vstupních bodů dynamicky linkované knihovny MODES.DLL pomocí příkazu Declare (typy proměnné Integer odpovídá v jazyce Visual Basic typ LONG a proměnné typy Real typ SINGLE):

Private Declare Function Simulace Lib "modes.dll" Alias "_SIMULACE@4" (t As Single) As Long
Private Declare Function Prolog Lib "modes.dll" Alias "_PROLOG@16" (Tkon As Single, Sampling As Single, Number As Long, Mode As Long) As Long
Private Declare Function Epilog Lib "modes.dll" Alias "_EPILOG@0" () As Long
Private Declare Function Voltage Lib "modes.dll" Alias "_VOLTAGE@4" (Index As Long) As Single
Private Declare Function NodeNumber Lib "modes.dll" Alias "_NODENUMBER@4" (Index As Long) As Long

Dim Tfinal As Single, dT As Single, t As Single 'final time of calculation, sampling period,actual time Dim Nodes_Number As Long, Node_Number As Long 'nodes number, sequence number of selected node
Private Sub cmdCalc_Click()
Dim iRow As Integer, Rezim As Long
iRow = 3
10 t = t + dT        'zvětšení času o periodu vzorkovani
Cells(1, 8).Value = "Simulation t=" & t & "[s]" 'tisk hlavicek
Rezim = Simulace(t)               'spocita do casu t
If Rezim = 0 Then                'vypocet probehl v poradku
 iRow = iRow + 1
 Cells(iRow, 1).Value = t            'aktualizace casu
 Cells(iRow, 2).Value = Voltage(Node_Number)   'aktualizace napeti
 If t < Tfinal Then
  GoTo 10              'kontrola dosazeni koncoveho casu
 Else
  Cells(1, 8).Value = "Errror during calculation"   'chyba behem vypoctu
 End If     'End of calculation
 Cells(1, 8).Value = "End of calculation"      'dosazen koncovy cas
 Rezim = Epilog()                  ' ukonceni seance
 If Rezim <> 0 Then Cells(1, 8).Value = "Error during calculation end"
 cmdInit.Enabled = True: cmdCalc.Enabled = False: ComboBox1.Enabled = False
End
End Sub

Design by Pavel Vágner ©, Copyright 2002, All rights reserved