uživatel : unknown 23.6.2024 0:57:14
 
přihl. jméno :
heslo :

148514
 

Většinu příspěvků a článků lze stáhnout po registraci ze složky Publikace

CIRED Workshop Challenges of implementating active distribution system management Řím červen 2014

Na mezinárodní konferenci je připraven příspěvek: Use of Demand Side Response System Frequency Control in Emergency and Restorationl, který se zabývá novou možností řízení odběru výkonu termostatické zátěže v závislosti na odchylce frekvence sítě .

18. ročník semináře Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech - listopad 2013

Na tradičním listopadovém setkání byl předneseny příspěvek: Bezpečnost provozu elektrizační soustavy Byly rozebrány příčiny a následky dvou systémových poruch -blackoutu v kalifornii v r. 2011 a proruch během geomagnetických bouří v kandě a USA v r. 1989. V další části příspěvku bylo ukázáno řešení rizik vyplývajících z nastavení frekvencních ochran na FvE

VII. Mezinárodní vědecké symposium Elektroenergetika (St.Lesná - Vysoké Tatry září 2013)

Byla přednesena vyzvaná přednáška: R&D projects and solution of power flows problems in the Central European region (v angličtině) Kromě prezentace napjaté situace v přenosové soustavě vlivem nadvýroby v OZE v Německu (současný výskyt vysoké výroby ve větrných a fotovoltaických elektrárnách) byl ukázán i návrh na přenastavení mezí frekvenčních ochran FvE v ČR pro řešení tzv. problému 50.2 Hz.

12. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" Dlouhé Stráně květen 2011

Na této konferenci pořádané VŠB -TU Ostrava byla přednesena vyzvaná přednáška: Security operation of transmission network- present time and future challenges (v angličtině). a společný příspěvěk K. Máslo, M.Pistora: Modelování možnosti separátního provozu větrné turbíny, prezentující schopnost modelu větrné elektrárny napájet lokální zátěž bez podpory sítě

Symposium CIGRE Smarts Grids: Next Generation Grids for New Energy Trends, Lisabon duben 2012

Na mezinárodním symposiu byl přednesen příspěvek: Integration of renewable sources into power system, který ukazuje na konkrétním případu (282.8.2012), kdy výroba OZE v Německu přesáhla 25 GW a export 10 GW (z velké části do Rakouska). V horkém letním dni způsobovaly kruhové toky velké zatížení vedení v ČR a ohrožení bezpečnosti provozu. V příspěvku je situacce podrobně popsábna včetně měření a simulačních výpočtů.

17. ročník semináře Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech - listopad 2012

Na tradičním listopadovém setkání byl předneseny příspěvek: Výpočty dynamické stability sítí s OZE Opět byl rozebíráno riziko nastavení frekvenčních ochran FvE. A to jak z hlediska provozu projené evropské synchronní zóny (na panevropském modelu), tak i z hlediska ostrovního provozu části distribuční soustavy (na generickém modelu uzlové oblasti).

10. mezinárodní konference Řízení v energetice - CPS květen 2012 Tatrianské Matliare

Byla přednesena vyzvaná přednáška: Power system dynamics modeling. Byla prezentována především verifikace dynamických modelů - alfa a omega jejich tvorby.Nejlepší cestou verifikace modelu je pororvnání naměřených a vypočených (simulovaných) průběhů fyzikálních veličin (napětí, proudů a výkonů). Prvním příkladem je lokální porucha (projevující se jen v blízkém okolí místa poruchy) dvojnásobný zkrat na dvojitém vedení 400 kV. Jsou porovnány průběhy proudů, napětí a zdánlivých impedancí spočtené síťovým simulátorm MODES a naměřené poruchovými zapisovači ochran (oscilopertografy). Rovněž jsou porovány průběhy P a Q na blízkých blocích. Unikátní je porovnání měřené a simulované teploty vodiče po proruše, Druhým příkladem je globální porucha -odpojení Turecka od kontinetálního evropského propojení. Jsou porovnány měření WAMS se simulovanými průběhy frekvence v různých částech synchronního propojení. Rovněž jsou porovnány průběhy napětí v rozvodně Hradec. Druhým příspěvkem byl: Impact of embedded renewables on transmission and distribution network. Zabýval se problémem přetoků výkonu z VtE ze severu Německa a jejich omezováním pomocí PST. V druhé části pak problematikou ostrovního provozu části sítě s distribuovanou výrobou (včetně FvE).

CIRED Workshop Integration of Renewables into the Distribution Grid, Lisabon květen 2012

Na mezinárodní konferenci byl přednesen příspěvek: Impact of distributed generation on grid protection and voltage control, který ukazuje vliv OZE jednak na přenosovou soustavu a jednak na distribuční soustavu. V prvním případě je ukázán vliv kruhových toků (způobených nadvýrobou ve VtE na severu Německa) přes území ČR a jejich řešení pomocí traf s proměnou fází (PST). Dále je ukázáno riziko z nastavení frekvenčních ochran fotovoltaických elektráren (přílíš úzké nastavení odchylek frekvence pro odpojení od sítě). V druhém případě je ukázán vliv provozu velkých farem FvE na napětí v distribuční soustavě, jsou uvažovány různé způsoby regulace U a Q.

16. ročník semináře Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech - listopad 2011

Na tradičním listopadovém setkání byl předneseny dva příspěvky ke klasickému tématu dynamického modelu, který je zaměřen na Dispečerský tréningový trenažér: Modely ochran pro dispečerský tréninkový simulátor distribuční soustavy Modely speciálních ochranných schémat

VI. Mezinárodní vědecké symposium Elektroenergetika (St.Lesná - Vysoké Tatry září 2011)

Byla přednesena vyzvaná přednáška: Challenges to power system operation and development (v angličtině) a odborný příspěvek: Matematické metody využitelné pro dispečerské řízení - výpočty výpadkových faktorů

12. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" Dlouhé Stráně květen 2011

Na této konferenci pořádané VŠB -TU Ostrava byla přednesena vyzvaná přednáška: Security operation of transmission network- present time and future challenges (v angličtině). a společný příspěvěk K. Máslo, M.Pistora: Modelování možnosti separátního provozu větrné turbíny prezentující schopnost modelu větrné elektrárny napájet lokální zátěž bez podpory sítě

IEEE EUROCON International Conference on Computer as a Tool, Lisabon, Duben 2011

Na mezinárodní konferenci byl přednesen příspěvek: Long term dynamics modelling of renewable energy sources, který demonstruje schopnost MODESu simulovat dlouhodobou dyanmiku ES -pokrytí denního diagramu zatížení zdroji včetně obnovitelných -závislých na denní době

15. ročník semináře Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech -listopad 2010

Na tradičním listopadovém setkání byl přednesen příspěvek: Smart grids - využití podpůrných služeb rozptýlené výroby

Národní konference ČK CIRED - Tábor listopad 2010

V SEKCE č. 4 – Rozptýlená výroba a užití elektřiny byl přednesen příspěvek: Dlouhodobá dynamika soustavy s rozptýlenou výrobou včetně OZE

Konference ELEN pořádané ČVUT FEL Praha - září 2010

Ve sborníku (ISBN 978-80-254-8089-2) Byly publikovány dva příspěvky: K. Máslo, M. Pistora: Modelování spolupráce vnořené výroby v inteligentních sítích K. Máslo, M. Pistora: Modeling of cooperation of embedded generation in smart grids

9. setkání uživatelů programu MODES

Setkání proběhlo tradičně v počítačové učebně katedry elektroenergetiky FEL ČVUT

Program 9. setkání uživatelů

9. mezinárodní konference Řízení v energetice - CPS květen 2010 Tatrianské Matliare

Byla přednesena vyzvaná přednáška: Influence of wind farms on transmission system operation in the central Europe.

11. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" květen 2010

Na této konferenci pořádané VUT Brno byla přednesen příspěvek: PTDF Calculation in Network with Phase Shifting Transformers (v angličtině).

V. Mezinárodní vědecké symposium Elektroenergetika (St.Lesná - Vysoké Tatry září 2009)

Na konferenci zazněly také 3 společné příspěvky: K. Máslo, A. Kasembe: Matematické metody využitelné pro dispečerské řízení -vliv transformátorů s regulací fáze J. Rusnák, K. Máslo, P. Trubač: Modelování větrné elektrárny s dvojitě napájeným asynchronním generátorem K. Máslo, Z. Hruška: Odvození modelu střídavého budiče

10. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" hotel Dlouhé Stráně květen 2009

Na této konferenci pořádané VŠB -TU Ostrava byla přednesena vyzvaná přednáška: Security operation of transmission network - present time and future (v angličtině). Společný příspěvěk K. Máslo, Z. Hruška, A. Kasembe: Výpočet elektromechanických přechodných dějů zabývající se simulačními výpočty byl přednesen v samostatné sekci. Příspěvek navázal na příspěvky na předchozích ročnících.

Konference ELEN pořádané ČVUT FEL Praha - září 2008

Byly publikovány dva příspěvky: K. Máslo, A.Kasembe: Požadavky Kodexu PS na větrné elektrárny z hlediska dynamické stability a Wind Farm Equivalent for Transient Stability Calculations. Oba se zabývají modelováním VtE a jsou dostupné (po registraci) ve složce Publikace.

8. mezinárodní konference Řízení v energetice - CPS'08

11.-13. června se uskutečnil na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách další ročník konference pořádané STU Bratislava. Byl přednesen příspěvek : Praktické problémy implementace dynam.modelu pro dispečerský tréninkový simulátor Společný příspěvek Distance Protection Model for Network Simulators přednesl v angličtině spoluautor Ing. L. Haňka

9. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" květen 2008

Na této konferenci pořádané VUT Brno byla přednesena vyzvaná přednáška Advanced analysis of power system disturbances by the network simulator (v angličtině).

the 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference - MELECON Ajaccio, May 5-7

Na konferenci byl přednesen příspěvek Distance Protection Model for Network Simulators, zabývající se nově zavedeným modelem distanční ochrany.

Seminář Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech 2007

Na tradičním listopadovém setkání byl v paralelní sekci Dynamické modelování přednesen příspěvek Dynamický model ES - použití v dispečerském tréninkovém simulátoru, který navázal na loňskou přednášku a ukázal pokrok ve využití dynamického modelu z MODESu (nazvaný DMES) pro dispečerský tréningový simulátor DTS.

IV. Mezinárodní vědecké symposium Elektroenergetika (St.Lesná - Vysoké Tatry září 2007)

Byly přijaty dva příspěvky: K. Máslo, K. Witner, A. Kasembe, L.Hańka: Matematické metody využitelné pro dispečerské řízení K. Máslo, K. Witner, A. Kasembe, M.Škach, Z. Brettschneider: Systémové stabilizátory – požadavky a jejich prověření

zapojení do projektu EWIS -UCTE/ETSO European Wind Integration Study

20.6.2007 proběhla v Bruselu úvodní schůzka 2. fáze projektu EWIS. Pracovní skupina „Power System Analysis" se bude především zabývat výpočty dynamické stability větrných elektráren. 1.fáze projektu viz :"http://www.ucte.org/pdf/Publications/2007/2007-01-15-Final-report-EWIS-phase-I-approved.pdf"

8. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" hotel Dlouhé Stráně červen 2007

Na této konferenci pořádané VŠB -TU Ostrava byla přednesena jedna ze tří vyzvaných přednášek: POWER SYSTEM DISTURBANCES - TECHNICAL PHYSICAL POINT OF VIEW (v angličtině). Společný příspěvěk: K. Máslo, K. Witner, A. Kasembe, L. Kočiš, M. Švancar: Výpočet přechodných dějů při startu ze tmy z elektrárny Orlík zabývající se simulačními výpočty byl přednesen v samostatné sekci. Příspěvek navázal na obdobný příspěvek na předchozím ročníku konference.

Seminář Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech 2006

Kromě plenárního příspěvku o Bezpečnosti provozu přenosové soustavy byl přednesen příspěvek v paralelní sekci: Dynamický model ES - použití v dispečerském tréninkovém simulátoru, který se zabýval možností využití dynamického modelu z MODESu (tzv. simulační "engine") pro dispečerský tréningový simulátor implementovaný v rámci nového řídícího sytému.

Rozvoj metod pro řízení ES

Vedle rozvoje dynamického modelu ES (implementovaném v síťovém simulátoru MODES) jsou vyvíjeny další metody pro řízení ES v reálném čase (redispečink , rekonfigurace). O tom pojednával příspěvek na konferenci CIRED (Tábor listopad 2006) a příspěvek: K. Máslo, K. Witner, A. Kasembe, L.Hańka: Matematické metody využitelné pro dispečerské řízení přijatý k prezentaci na 4. Mezinárodním vědeckém symposiuu Elektroenergetika ve St.Lesná (Vysoké Tatry - Slovensko), září 2007.

Konference ELEN pořádané ČVUT FEL Praha - září 2006

Byly publikovány dva příspěvky: K. Máslo, K.Witner: Rozběh vlastní spotřeby elektrárny ze tmy -zabývá se dynamickým chování různých typů turbín (parní, vodní a plynová) v tzv. separátním provozu, kdy jeden generátor napájí izolovanou zátěž - v daném případě pohony vlastní spotřeby bloku klasické elektrárny. Druhý ve spolupráci s VŠB -TU Ostrava (Dr. Mach) se zabýval porovnáním výpočtu rozběhu asynchronního stroje v programech MODES a ATP .

7. mezinárodní konference Automatizace energetických procesů - AEP'2006

Konference pořádaná Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 16. -18. 5. 2006 . Byly předneseny příspěvky autorů: V.Mach, K. Máslo: Model asynchronního generátoru (porovnání modelů as.generátorů v separátním provozu v programech ATP a MODES) Máslo, K.: Dynamický model ES pro dispečerský trenažér (s popisem dynamických modelů ES). O dispečerských trenažérech obecně pojednával i další společný příspěvěk: Chmura A., Černohorský J., Máslo K., Neuman P.: Dynamický model ES pro dispečerský trenažér Všechny výše uvedené příspěvky z konfrencí (a řadu dalších) si lze stáhnout z rubriky Publikace po zaregistrování.

III. Mezinárodní vědecké symposium Elektroenergetika (St.Lesná - Vysoké Tatry září 2005)

Na symposiu pořádaném Technickou univerzitou v Košicích byl publikován příspěvek o novém modelu paroplynového cyklu implementovaném v programu MODES. Ten se skládá ze zdokonaleného modelu plynové spalovací turbíny (s regulací a modelováním výstupní teploty spalin a zbytkového využitelného tepla) a parní turbíny zásobované parou s kotle na zbytkové teplo ve výstupních spalinách plynové turnbíny.

6. mezinárodní vědecká konference "Electric Power Engineering" 2005

Na této konferenci pořádané VŠB -TU Ostrava na Dlouhých Stráních v Jeseníkách se publikoval společný příspěvek s doc. V. Machem porovnávající výpočty proudů synchronního generátoru tentokrát při nesymetrických zkratech (jednofázový, dvofázový a dvoufázový zemní zkrat). Opět byla ukázána dobrá shoda výsledků dosažených oběma programy. Druhý příspěvek ukazuje výsledky kontrolních výpočtů, které se prováděly před zkouškou rozběhu vlastní spotřeby JE Dukovany z PVE Dalešice. Výsledky výpočtů programy ATP a MODES se porovnávají se skutečně naměřenými časovými průběhy během zkoušky. V případě elektromechanických přechodných dějů (průběhy odchylek frekvence při spouštění jednotlivých pohonů VS) se ukázaly drobné rozdíly, které budou dále analyzovány (na elektrárně je nový regulátor pro tzv. separátní provoz).

Paralelní sekce Dynamické modelování ES na Semináři Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES v Poděbradech

Od roku 2004 byla na tomto semináři vytvořena paralelní sekce zabývající se dynamickými modely. V r. 2004 i 2005 zde byly předneseny příspěvky o využití síťových simulátorů pro přípravu a analýzu provozu ES (se zaměřením i na program MODES)

Modelování větrných elektráren (VtE)

Byly publikována řada článků o modelech větrných turbín a vyvedení jejich výkonu: na 7. semináři E2004 (Praha září 2004), konference CIRED (Tábor listopad 2004), seminář Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES (Poděbrady listopad 2004).

Konference ELEN pořádané ČVUT FEL Praha

Byly publikovány dva příspěvky. První o modelování UPFC v programu MODES. Druhý ve spolupráci s VŠB -TU Ostrava (Dr. Mach) se zabýval porovnáním výpočtu zkratu na svorkách synchronního stroje programy MODES a ATP s analytickými průběhy.

6. mezinárodní konference Řízení v energetice - CPS'04

16.-18. června se uskutečnil na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách další ročník konference pořádaný tentokrát STU Bratislava. Byl přednesen společný příspěvek autorů: K. Máslo, K. Kósa, I.Petružela : Dynamické chování ES při změnách frekvence -ostrovní provoz V panelové části byl zveřejněn příspěvěk Systémový stabilizátor a tlumení systémových kyvů.

Konference MELECON Dubrovník 12.- 15.5.2004

Na konferenci byl přednesen (v zastoupení Ing. Petruželou) společný příspěvek autorů: A. Borghetti, C.A.Nucci, M. I.Petružela: Power System Dynamic during Large Power Unbalance and Island Operation of Units zabývající se dopady vypadku Itále z 28.9.2003.

5.setkání uživatelů programu MODES v ČR

Po dvouroční přestávce (způsobenou rekonstrukcí počítačové učebny) proběhlo 28.1.2004 na ČVUT FEL pravidelné setkání, kterého se zúčastnili zástupci firem ČEPS, Daisy, EGÚ Engineering a Energoprojekt. Byly ukázány nové a inovované modely budičů a větrné turbíny a další inovace balíku. Zmíněna byla i verifikace programu pomocí porovnání měřených průběhů se simulačními výpočty. Byla diskutována i problematika grafického editoru chodů (jednopólové schémata).

9.seminář E2003 - listopad 2003

Byl přednesen referát (viz Publikace) Vyšetřování dynamických dějů v ES -využití síťových simulátorů zabývající se analýzou lokálních (zkraty v síti) i globálních (výpadek Itálie z září 2003) poruch.

II. vědecké symposium Elektroenergetika Stará Lesná září 2003

V Byly předneseny dva společné příspěvky (viz Publikace): K. Máslo, M.Bíca, I.Petružela : Zvýšení stability jaderné elektrárny Temelín pomocí rychlého řízení ventilů K. Kósa, K. Máslo: Simulácia skratovej skúšky v sústave 400 kV ES SR v rozvodni Veľký Ďur Oba dokumentují využití programu MODES - první pro výpočty stability synchronního stroje a druhý pro výpočty nesymetrických poruch. Po skončení symposia se uskutečnilo i jednodenní Setkání uživatelů programu MODES, kterého se zúčastnili zástupci Slovenské prenosové sústavy Bratislava a Technické university v Košicích. Dohodl se další postup při tvorbě skripta Počítačová analýza ES

IEEE PowerTech 2003

V červnu 2003 byl v Bologni další ročník konference. Byl vypracován a přednesen společný příspěvek: Steam unit and gas turbine power station reliable control for network black-start-up autoru A. Borghetti, K. Maslo, M. Paolone, I.Petružela, S. Spelta

Diskusní setkání EGÚ Praha Engineering 29.4.2003

Na tradičním setkání byl přednesen referát Dynamické modelování vnořené (distribuované) výroby, týkající se větrných elektráren

Mezinárodní vědecká konference Electric Power Engineering 2003

Na konferenci pořádané k 25. výročí založení katedry elektroenergetiky VŠB- TU v Ostravě ve dnech 28.-29.1.2003 ve Visalajích (Beskydy) byl přednesen příspěvek o použití programu MODES ve výuce. Byl prezentován vývoj balíku programu MODES pro akademickou obec.Jednalo se o skriptu příkladů, pri jejichž rešení lze MODES využít jako výukovou pomůcku (ve spolupráci s TÚ Košice). Referát je dostupný v publikacích.

Seminář na Bolonské universitě (Universita di Bologna)

Po dvou letech se uskutečnil 27.9.2002 na katedře elektrotechnického inženýrství seminář zaměřený na dynamiku elektrizační soustavy a využití síťového simulátoru MODES.

Prezentace programu MODES u příležitosti konference PMAPS -Neapol

V rámci konference o spolehlivosti (Probabilistic Methods Applied to Power Systems) se uskutečnila 25.9.2002 prezentace balíku programu MODES.

Odborný seminář Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES

Na tradičním semináři (19.-22.11.2002) byl přednesen referát Tvorba dynamických modelů. Rovněž byl prezentován poster na toto téma, zaměřený na výpočet parametrů dynamických modelů.


Design by Pavel Vágner ©, Copyright 2002, All rights reserved